Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Zapytanie ofertowe nr 3/2019 - badanie techniczno-ekonomiczne

                                                                                                                                                         Paproć, 23.04.2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019


na wykonanie usług badawczo-rozwojowychw związku z realizacja projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają „Wytyczne z zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.”


 1. ZAMAWIAJĄCY


Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Paproć 118A, 64-300 Nowy Tomyśl

NIP: 7881965071

REGON: 301087258

Tel. +48 61 44 25 155

e-mail: badania@fkdsa.pl


Osoba do kontaktu:

Waldemar Zieliński

e-mail: badania@fkdsa.pl

tel. 519 310 230


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.

2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

4. Postępowanie zostało upublicznione na stronie pod linkiem:

www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.drewniane-konstrukcje.pl

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w walucie obcej. W przypadku ceny podanej w innej walucie niż PLN będzie ona przeliczana na PLN według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem otwarcia ofert.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

11. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

12. Zamawiający informuje, że przez sformułowanie „Wykonawca” należy rozumieć uczelnie publiczne, państwowe instytuty badawcze, instytuty PAN lub inne jednostki naukowe będące organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B lubinny podmiot zdolny do wykonania zamówienia.

13. Jeżeli w drodze przeprowadzonego postępowania ofertowego „Wykonawcą” okaże się inny podmiot niż wymieniony w pkt. 11, wówczas podpisanie z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia możliwe będzie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

14. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi nie później niż w ciągu 3 godzin od zakończenia niniejszego postępowania. Informacja z otwarcia ofert będzie upubliczniona na stronie internetowej www.drewniane-konstrukcje.pl.

15. Zamawiający sporządzi pisemny protokół z wyboru oferty.

16. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział w postępowaniu ofertowym o wynikach za pośrednictwem strony internetowej: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.drewniane-konstrukcje.pl.

17. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano, o terminie podpisania umowy.

18. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawność i przejrzystości.


 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na:
Badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek.

  1) W ramach przeprowadzonych badań przewiduje się obliczenie i przeprowadzenie analizy wskaźnikowej dotyczącej przede wszystkim:

  a) rentowności z inwestycji,

  b) zwrotu z inwestycji;

  c) opłacalności projektu inwestycyjnego

  d) analizy wrażliwości,

  e) okresu i stopy zwrotu;

  2) Podczas przeprowadzania analizy opłacalności inwestycji należy uwzględnić różne czynniki egzogeniczne w ilości koniecznej do poprawnego przeprowadzenia analizy.

  3) Przewiduje się wykonanie różnych wariantów scenariuszowych uwzględniających zmieniającą się sytuacje na rynku.

  4) W ramach przeprowadzonych badań przewiduje się wykonanie analizy porównawczej projektowanych układów:

  a) ustalenia kryteriów oceny;

  b) oceny wariantów i prezentacja rozwiązań optymalnych w zależności od wagi kryterium.

5) Przewiduje się podanie zaleceń co do wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem.

Wyniki statystyczne badań eksperymentalnych 200 schematów konstrukcyjnych belek będą dostarczone przez Zamawiającego.

2. Usługa realizowana będzie w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

3. Termin realizacji usługi do 13.06.2019r.

4. Kod CPV: 73110000-6 Usługi badawcze

5. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie otrzymanych wyników badań będących przedmiotem zamówienia oraz podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbiorczego.


 1. CEL ZAMÓWIENIA:


Celem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek.


 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji badań techniczno-ekonomicznych tzn.

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) analizy techniczno-ekonomiczne, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 PLN;

c) dysponują co najmniej trzyosobową kadrą z zakresu analizy ekonomicznej wchodzącą w skład realizatorów zadań, w tym:

- co najmniej 1 osoba z wykształceniem wyższym ekonomicznym lub pokrewnym;

d) dysponują oprogramowaniem oraz urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.


 1. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY


1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy:

- posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym;

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 3 niniejszej oferty.

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonym w zapytaniu ofertowym w punkcie nr V;

- złożą ofertę po wskazanym terminie.


 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY


1. Oferta musi być złożona w formie elektronicznej lub papierowej na formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, opatrzona pieczątka Wykonawcy oraz podpisania przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.

2. Oferta winna zawierać:

- pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę, numer telefonu, nr NIP

- posiadać datę wystawienia,

- załączniki:

- Załącznik nr 1 Formularz oferty

- Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

3. Niekompletne oferty i oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Do formularza Oferty należy dołączyć: dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub tez złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy, do ich korekty/uzupełnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniom oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.

8. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

9. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.


 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT


1. Oferta powinna zostać przesłana mailem na adres: badania@fkdsa.pl, albo drogą pocztową jako list polecony, albo przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A., Paproć 118A, 64-300 Nowy Tomyśl lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

2. Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2019r. do godziny 13:00.

3. W przypadku ofert przesłanych pocztą/kurierem lub osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie nr3/2019”

4. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie nr 3/2019”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. .pdf).

5. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1.

6. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.

7. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.


 1. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY


1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:


KRYTERIUM

WAGA (%)

Cena netto [Pc]

70

Termin realizacji zamówienia [S]

30


2. Punktacja za cenę netto [Pc] będzie obliczana na podstawie wzoru:


Pc= (Cn x 70) / Cb


Pc – otrzymane punkty

Cn – cena najniższa spośród złożonych Ofert

Cb- cena netto badanej Oferty

Oferta może otrzymać maksymalnie 70 punktów.

Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.

3. Termin realizacji zamówienia [S]

W kryterium termin realizacji zamówienia Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, tj. Wykonawca wskaże w formularzu oferty termin wykonania zamówienia dotyczący realizacji zamówienia liczony w liczbie pełnych dni.

Zamawiający jednocześnie informuje, że maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia- nie może być dłuższy niż do 13.06.2019r.

Kryterium termin realizacji zamówienia będzie oceniany na podstawie podanego przez Wykonawcę w formularzu oferta terminu realizacji zamówienia w następujący sposób:


L.P.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

LICZBA PUNKTÓW [S]

1

do 5 dni roboczych (liczone od dnia dostarczenia wyników badań przez Zamawiającego)

30

2

do 10 dni roboczych (liczone od dnia dostarczenia wyników badań przez Zamawiającego)

15

3

11 dni roboczych i więcej (liczone od dnia dostarczenia wyników badań przez Zamawiającego)

0


Oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.

4. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów [P] po zsumowaniu w/w kryterium oceny ofert, tj P=Pc+S.

6. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

7. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

8. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Wykonawcy zostaną wezwani do uzupełnień formalnych zgodnie z procedura opisaną w pkt. VII ust. 7 Zapytania ofertowego. W takiej sytuacji termin 7 dni roboczych liczony będzie od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin składania uzupełnionych ofert.

9. Wybór oferty zostanie dokonany z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności, obiektywności, efektywności oraz przejrzystości, Za najkorzystniejsza ekonomicznie ofertę zostanie uznana oferta, która w toku oceny uzyska największa liczbę punktów.

10. Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku postępowania oraz umieści stosowną informację na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.drewniane-konstrukcje.pl.

11. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznań za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawca stało się niemożliwe z innych przyczyn.

12. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia zakresu rzeczowego Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany/uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.drewniane-konstrukcje.pl.

13. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 8 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.

14. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. Wykonawca nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

15. W okresie ważności ofert Zamawiający zawrze umowę na realizacje przedmiotu zamówienia z Wybranym Wykonawcą.


 1. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY


1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postawność zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;

b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

c) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia po wyrażeniu zgody przez Instytucję Wdrażającą;

d) wystąpienia siły wyższej. Jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.

- Jeżeli umawiające się Strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów realizacji przedmiotu zamówienia o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

- Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni, o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa”, wraz z odpowiednimi dowodami i wnioskami w tym zakresie.

- W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia więcej niż 7 dni, to ta Strona, której prace zostały utrudnione lub opóźnione przez wystąpienie siły wyższej u partnera umownego, ma prawo odstąpić od Umowy.

e) inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;

f) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

g) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie termonu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).

2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.


 1. ZAŁĄCZNIKI


1. Załącznik nr 1 Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
ZAŁĄCZNIKI