Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej nr 3/2019 - badanie techniczno-ekonomiczne

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                                                                                                                                                                             Paproć, 13.05.2019r.

Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Paproć 118A,

64-300 Nowy Tomyśl

                                                                                          Wykonawcy

                                                                                           uczestniczący w postępowaniu

                                                                                           nr 3/2019

                                                

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy zamówienia:

Usługa badawczo-rozwojowa, polegającej na:

Badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek.

Oznaczenie postępowania: 3/2019

Usługa realizowana będzie w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt: „Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zamawiający zawiadamia, że:

1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

                  Stack Division Sp. Z o. o.

               Ul. Górecka 31/7

              60-201 Poznań

Zgodnie z ofertą Wykonawcy:

Cena (brutto): 31.980,00 zł     

Termin realizacji zamówienia: do 10 dni roboczych

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego z Zapytaniu ofertowym nr 3/2019 i otrzymała najwyższą liczbę punktów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, stanowiących sumę punktów przyznanych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu ofertowym nr 3/2019. W kryterium „Cena netto” oferta otrzymała 70pkt.; w ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” - oferta otrzymała 15 pkt.

Łączna liczba punktów w ramach podanych powyżej kryteriów wynosi: 85,00 pkt.

2. Poniżej informacja o ofertach złożonych w postępowaniu wraz z ich punktową oceną:

Lp.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena netto w PLN

Cena brutto w PLN

Termin realizacji zamówienia

Kryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacją

1

 

Stack Division Sp. Z o. o.

Ul. Górecka 31/7

60-201 Poznań

26 000,00 zł

31 980,00 zł

do 10 dni roboczych

- cena netto

- termin realizacji zamówienia

70,00 pkt.

15,00 pkt.

85,00 pkt.

2

Cymbor Project Sp. J.

ul. Krzywa 21

60-118 Poznań

30 000,00 zł

36 900,00 zł

do 10 dni roboczych

- cena netto

- termin realizacji zamówienia

60,67 pkt.

15,00 pkt.

75,67 pkt.

 

Sprawę prowadzi:

Waldemar Zieliński

e-mail: badania@fkdsa.pl

tel. 519 310 230


ZAŁĄCZNIKI