Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A.

Aktualności ›

Informacja o przyznaniu Spółce dofinansowania.


Zarząd Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. informuje, że w dniu 19.07.2016r. powziął informację na temat przyznanego Spółce dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe".  

Wniosek o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1759/15 został złożony dnia 31-12-2015 celem ubiegania się o realizację projektu pod hasłem ''Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne klejonych warstwowo belek drewnianych wzmacnianych włóknami"

Kwota dofinansowania wynosi 2.350.103,29 PLN. Środki zostaną przekazane Spółce po podpisaniu odrębnej umowy i na warunkach w niej zawartych.